plzh-CNenetdelvltnorues
Blisko dwie godziny trwało spotkanie grupy roboczej ds. Kształcenia i Zasobów Ludzkich klastra Bursztynowa Delta zorganizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową podczas targów Ambermart. Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. MTG S.A., Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, trójmiejskich szkół i uczelni, organizacji branżowych, a także przedstawiciele miasta i przedsiębiorcy.

Na spotkaniu omawiano problemy związane z edukacją zawodową i kształceniem bursztynników. Przedstawiciele uczelni i szkół przedstawiali dotychczasowe osiągnięcia reprezentowanych placówek oraz plany dotyczące uruchomienia kolejnych szkół. Dr. Sławomir Fijałkowski z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych omówił planowane uruchomienie międzykierunkowej Pracowni Projektowania Biżuterii już od nowego roku akademickiego – w ciągu najbliższych dni powinna pojawić się oficjalna informacja na ten temat. Jak powiedział Fijałkowski, za 3-4 lata uczelnię będzie kończyło 12 projektantów biżuterii rocznie.
Józef Konarski przedstawił wizję oraz aktualny stan prac nad powołaniem niepublicznej uczelni Bałtyckiej Wyższej Szkoły Bursztynu. W chwili obecnej zaktualizowany wniosek jest poddawany ocenie komisji akredytacyjnej w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego.
Karol Kowalski z Cechu Rzemieślników w Gdyni zaprezentował klasę jubilerską Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni, której uczniowie kształcą się w warsztatach firmy S&A Bursztynowa Biżuteria. Aktualnie jest to najbardziej udana w Polsce inicjatywa publiczno-prywatna kształcenia w zawodzie złotnik-jubiler. Uczniowie gdyńskiej szkoły stanowili w 2006 roku prawie połowę wszystkich kształcących się osób w zawodzie złotnik-jubiler w całej Polsce, czyli 60 ze 126. Obecnie już czwarty rocznik rozpoczął kształcenie w tej klasie, a do egzaminu czeladnika przygotowuje się 9 osób z pierwszego naboru.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gdańsku, Jolanta Błaszczyk, opowiedziała o planach stworzenia klasy jubilerskiej od roku szkolnego 2008/2009. W klasie ma kształcić się 15 osób każdego rocznika. W lutym planowane jest przejęcie szkoły przez Pomorską Izbę Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która ma być organem zarządzającym szkołą. Do tej pory największym problemem szkolnictwa zawodowego było znalezienie i finansowanie praktyk zawodowych dla uczniów, a współpraca z Izbą powinna to znacznie ułatwić.
Ponadto w Trójmieście kształcą się także specjaliści od rozpoznawania inkluzji w bursztynie – rocznie 2-3 osoby piszą dyplom z paleontologii na Uniwersytecie Gdańskim. Natomiast Politechnika Gdańska kształci fizyków i chemików, którzy już dziś są aktywni w Laboratorium Bursztynu.
Wszystkie w powyższych inicjatyw potrzebują olbrzymich środków na sprzęt oraz wyposażenie pracowni. Współpraca z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową otwiera duże możliwości finansowania zakupów ze środków unijnych. W najbliższych miesiącach pewne zakupy będą mogły być poczynione ze puli funduszy, jakie PARP przeznacza na projekty wskazywane przez przedsiębiorców z klastra. Wartość takiego projektu to 150 000 – 500.000 PLN, a wysokość dotacji to nawet 95% – są to więc pieniądze, jakich jeszcze w tej branży nie było.
Po prezentacjach zebrani dyskutowali nad problemami systemu edukacyjnego, współpracą z samorządem oraz planami rozwoju szkolnictwa. Mówiono o potrzebie powołania Instytutu Bursztynu lub Instytutu Gemmologicznego specjalizującego się w badaniach bursztynu i jego certyfikacji. Instytut miałby być powołany we współpracy uczelni wyższych oraz samorządów, a w przyszłości miałby być samofinansowalny.