plzh-CNenetdelvltnorues
Najwięcej projektów dotyczyło dofinansowania udziału w targach Amberif

12 stycznia został dokonany wybór projektów do dofinansowania udziału w targach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje MŚP” Działania 1.1 „Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa”. Wśród beneficjentów znalazły się także firmy bursztynnicze.

Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Do otrzymania dofinansowania w pierwszej kolejności rekomendowane były projekty, które uzyskały minimum 60% ogólnej sumy punktów. Stworzona przez Zespół Ekspertów lista 61 wniosków (spośród których 5 otrzymało co najmniej 60%, reszta poniżej) została przekazana pod obrady Zarządowi Województwa Pomorskiego przez Agencję Rozwoju Pomorza. Dofinansowanie otrzymało 5 firm, które uzyskały wymaganą liczbę punktów. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że kryteria wykonalności i strategicznej nie odzwierciedlają specyfiki projektów na targi i wystawy, ZWP podjął decyzję o obniżeniu ilości punktów gwarantującej przyznanie dofinansowania dla 18 projektów, które otrzymały powyżej 50% ogólnej sumy punktów. Jednak ze względu na ograniczony budżetu przeznaczony na ten cel wnioskodawcy, którzy zgłosili więcej niż 3 projekty o liczbie punktów powyżej 50%, musieli wybrać ich zdaniem najważniejsze. Ponadto ZWP zdecydował, aby dofinansowanie tych projektów pochodziło wyłącznie ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota dofinansowania wybranych do realizacji 23 projektów wynosi 1 796 445,04 zł.

Poddziałanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Również tutaj pierwszeństwo miały projekty, które otrzymały powyżej 60% ogólnej sumy punktów. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłożyła ZWP 64 wnioski (6 wniosków co najmniej 60%, reszta poniżej). Biorąc pod uwagę fakt, że kryteria wykonalności i strategicznej nie odzwierciedlają specyfiki projektów na targi i wystawy oraz że wysokość budżetu przeznaczonego w ramach alokacji jest ograniczona, ZWP wybrał do realizacji 19 projektów, które na etapie oceny otrzymały co najmniej 55% ogólnej sumy punktów. Ponadto ZWP zdecydował, aby dofinansowanie tych projektów pochodziło wyłącznie ze środków europejskich pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota dofinansowania wybranych do realizacji 19 projektów wynosi 2 532 726,14 zł.

Dofinansowanie udziału w targach

Wśród beneficjantów ubiegających się o dofinansowanie udziału w targach krajowych i zagranicznych znalazło się 11 firm z branży bursztynniczej (niektóre firmy składały po kilka projektów). Najwięcej dotyczyło finansowego wsparcia udziału w Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif, wśród zagranicznych były wymieniane imprezy w Tucson Gem Show (USA), Mineralientage (Niemcy), Bijorhca i Mineral & Euro Gem (Francja). Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu dla mikro- i małych przedsiębiorstw wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych, natomiast dla średnich do 50%.

Więcej informacji:
Agencja Rozwoju Pomorza