plzh-CNenetdelvltnorues
Zgodnie z §19 Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników oraz §1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków MSB Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Wyborcze MSB, które odbędzie się dnia 13 maja 2009, o godzinie 17.30 w sali seminaryjnej budynku B7 na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., ul. Beniowskiego 5, Gdańsk. W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 18.00.

Porządek obrad:


1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego oraz Prezydium
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania i porządku obrad
4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
5. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2008 r.
6. Sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej bilans i rachunek wyników za 2008 r.
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
10. Przedstawienie planu pracy oraz budżetu na 2009 r.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan pracy oraz budżet na 2009 r.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi
13. Zgłoszenie kandydatów do władz Stowarzyszenia
14. Wybory: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
15. Informacje bieżące
16. Ogłoszenie wyników wyborów
17. Wolne wnioski

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Walnego Zebrania projekty uchwał, bilans i rachunek wyników znajdują się w biurze Stowarzyszenia do wglądu. Na zebraniu będzie możliwość uregulowania składek członkowskich.

Podczas zebrania na zaproszenie Zarządu MSB Marcin Kapuściński z Oliwskiej Grupy Konsultingowej przedstawi aktualne programy unijne, z których można pozyskać środki finansowe na projekty w firmach bursztynniczych (w tym dotacje do targów krajowych i zagranicznych).