plzh-CNenetdelvltnorues
Budowa Światowej Stolicy Bursztynu znalazła się na listach inwestycji, które w pierwszej kolejności uzyskają wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło listę projektów, na które przeznaczane są fundusze z tzw. krajowych programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.

Łącznie na liście indywidualnych projektów kluczowych programu Innowacyjna Gospodarka znalazło się 116 projektów. Projekt budowy Światowej Stolicy Bursztynu dostał się do programu Innowacyjna Gospodarka, w kategorii Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. W projekcie jest ujęta m.in. budowa nowej, stałej siedziby Muzeum Bursztynu. Do 2011 roku cała systematycznie rozwijana ekspozycja powinna znaleźć się w nowoczesnym kompleksie ekspozycyjno-konferencyjnym na północnym skraju Wyspy Spichrzów, w historycznym centrum Gdańska, które od pożaru w 1945 roku jest ciągle nieodbudowane. Całkowity koszt wybudowania nowej siedziby muzeum szacowany jest na 12,2 mln euro – Unia Europejska dofinansuje projekt w 85%, czyli w kwocie 10,37 mln euro. Dzisiejsza siedziba Muzeum to średniowieczny zespół Przedbramia ulicy Długiej, budynek wyjątkowy, ale trudny do zwiedzania zwłaszcza dla osób starszych i wręcz niemożliwy do pokonania dla inwalidów. Przez ostatni rok muzeum odwiedziło ponad 70.000 osób – to wynik bez wątpienia imponujący jak na obiekt o dużej klasie trudności poruszania się po nim i niewielkiej pojemności.
Jak mówi Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu przy Prezydencie Gdańska dodatkowo ponad milion euro będzie przeznaczony na promocję Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu.
Zakwalifikowanie projektu na listę programów operacyjnych nie gwarantuje jeszcze otrzymania dotacji unijnej. Przed urzędnikami jeszcze mozolne przygotowania finansowej części przedsięwzięcia, wyłonienie w przetargach inwestorów i projektów architektonicznych itp.
Wszyscy beneficjenci, których projekty znalazły się na liście kluczowych inwestycji, będą mogli w najbliższym czasie podpisać z właściwymi ministrami tzw. pre-umowy na przygotowanie projektów. Na mocy takiej umowy beneficjent zobowiązuje się do przygotowania projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, w zamian otrzyma wsparcie finansowe i doradcze w przygotowaniu projektu. Jeśli beneficjent będzie miał trudności z dotrzymaniem terminów ustalonych w harmonogramie i pojawi się zagrożenie, że projekt nie zostanie przygotowany na czas, może wypaść z listy kluczowych inwestycji. Wówczas uwolnione środki pozwolą na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej lub zwiększą pulę pieniędzy przeznaczonych na konkursy.
Umowy o dofinansowanie projektów indywidualnych będą podpisywane wówczas, gdy wniosek o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją dotyczącą projektu przejdzie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując pozytywny wynik. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu, po zasięgnięciu opinii ekspertów, podejmuje Instytucja Zarządzająca, i to ona zawiera z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu. Proces podpisywania umów o dofinansowanie rozpocznie się w momencie wejścia w życie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia danego programu operacyjnego.
Budowa Światowej Stolicy Bursztynu to główny cel, któremu służyły wcześniejsze działania i decyzje prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, tj. powołanie do życia Światowej Rady Bursztynu, otwarcie Muzeum Bursztynu, podpisanie przez gdańskich bursztynników Deklaracji Gdańskiej w sprawie dobrych praktyk bursztynniczych oraz podpisanie przez prezydenta Gdańska specjalnego zarządzenia regulującego dzierżawę działek miejskich celem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż bursztynu, które jest pierwszym od 35 lat zarządzeniem regulującym zasady wydzierżawiania terenów gminnych na poszukiwanie i wydobycie bursztynu. Wszystkie te działania mają na celu promocję marki bursztynu gdańskiego i bałtyckiego w świecie oraz promocję Gdańska jako jego światowej stolicy.

Foto: Michał Kosior