plzh-CNenetdelvltnorues
Drugie spotkanie konsultacyjne klastra Gdańska Delta Bursztynu odbędzie w dniu 28 kwietnia w Urzędzie Miasta Gdańska w godz. 14:00 - 16:00. Tym razem w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele różnych podmiotów klastra, w tym m.in. Międzynarodowych Targów Gdańskich, Akademi Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej, instytucji muzealnych i Urzędu Probierczego.

Prezydentowi Miasta Gdańska oraz przedstawicielom Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i firm bursztynniczych rozwijających inicjatywę bursztynniczego klastra zależy na konfrontowaniu opinii i propozycji zgłaszanych przez potencjalne podmioty klastra z opiniami przedsiębiorców z branży, którzy stanowią jego trzon. Kierunki działań zmierzające do budowy globalnego kapitału regionu w oparciu o bursztyn, obejmują pięć zasadniczych elementów:
- utworzenie w Gdańsku globalnego centrum obrotu bursztynem i produktami z nim,
- ustanowienie światowych standardów oznaczania i certyfikacji bursztynu,
- stworzenie w Gdańsku globalnego centrum nauki o bursztynie i jego obróbce,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, ich marek i organizację najwyższej rangi wydarzeń kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, artystycznych i biznesowych związanych z bursztynem
Prezentowana strategia ma za zadanie przede wszystkim uporządkować rolę poszczególnych podmiotów w realizacji zadań i ułatwić ich koordynację. Pierwsze spotkanie Zespołu Konsultacyjnego klastra Gdańska Delta Bursztynu przy Prezydencie Miasta Gdańska pozwoliło na weryfikację tez i propozycji działań zapisanych w projekcie strategii oraz wskazało na kwestie certyfikacji i promocji jako priorytetowe. W trakcie dyskusji pojawiła się także inicjatywa powołania biura klastra jako nowego tworu koordynującego działania w branży i funkcjonujących już organizacji. W tym zakresie potrzebne jest niewątpliwie doprecyzowanie kierunkowego planu działania takiego biura, charakteru zaangażowania firm z branży i innych podmiotów klastra (w tym miasta) w jego tworzenie, a także sposobu organizacji i finansowania. Organizatorzy drugiego spotkania konsultacyjnego mają nadzieję doprecyzować te kwestie w dialogu z jego uczestnikami, tak aby ostateczny dokument strategii rozwoju klastra bursztynników:
- jak najlepiej wskazywał na kierunki i działania priorytetowe dla branży oraz podmioty, które powinny lub mogą te działania realizować,
- inspirował i pozwalał identyfikować się firmom i innym podmiotom klastra z zaproponowanymi celami i działaniami, zwiększając szanse na ich realizację,
- stanowił punkt odniesienia pozwalający na ocenę w przyszłości, czy pożadane działania zostały rzeczywiście zrealizowane.
Po zakończeniu konsultacji, następnym krokiem w rozwoju inicjatywy klastrowej Gdańska Delta Bursztynu będzie przyjęcie strategii klastra oraz powołanie jego biura. Przypomnijmy, że inicjatywa klastra bursztynniczego jest rozwijana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przy współpracy środowisk branżowych oraz Prezydenta Miasta Gdańska.

Klaster został objęty działaniami pilotażowymi w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe”. Projekt ten – realizowany przez IBnGR i Urząd Marszałkowski – jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Zdjęcie: Uczestnicy pierwszego spotkania konsultacyjnego