plzh-CNenetdelvltnorues
Na posiedzeniu w dniu 27. listopada br. Komisja Kwalifikacyjna Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników podjęła uchwałę o rozwiązaniu.

W posiedzeniu Komisji, które odbyło się w siedzibie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników w Gdańsku, uczestniczyli członkowie: Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Anna Klucznik, Gabriela Gierłowska, Wiesław Gierłowski, Stanisław Krzysztof Jacobson oraz Jacek Ożdżeński. Nieobecni byli: Małgorzata Kucharska, Leszek Krause i Józef Nierzwicki. Tematem i celem spotkania był wybór nowego Prezydium Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców. Przewodniczącym zebrania został Wiesław Gierłowski, który przedstawił sprawozdanie KKRz. MSB za okres od 25 sierpnia 2001 roku, do 27 listopada 2007 roku.

Osiągnięcia Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców
Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników istnieje od 1997 roku. Od momentu objęcia przez prof. Barbarę Kosmowską-Ceranowicz funkcji przewodniczącej zarządu w 2003 roku odbyło się kilkanaście spotkań: roboczych, edukacyjnych i kontrolnych na kolejnych targach bursztynu Amberif i Ambermart, a także seminariów w gronie rzeczoznawców oraz ogólnie dostępnych. Komisja zajmowała się przede wszystkim zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej identyfikacji bursztynu: dyskutowano o sprzęcie diagnostycznym do identyfikacji gotowych wyrobów bursztynowych, dzieł sztuki i okazów bursztynu, wyborze koncepcji systemu kontroli w firmach rekomendowanych przez MSB. W maju 2005 roku przyjęto Klasyfikację surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego, Klasyfikację imitacji bursztynu bałtyckiego oraz Klasyfikację żywic kopalnych. (Warto dodać, że znacznie wcześniej, bo w listopadzie 1999 roku, powstały zasady Nazewnictwa kamieni jubilerskich z bursztynu.)
Od kilku już lat na każdych kolejnych targach bursztynu Amberif i Ambermart organizowane jest stoisko Laboratorium Bursztynu, gdzie rzeczoznawcy na ekspozycjach przedstawiają i wyjaśniają obowiązujące w MSB Klasyfikacje. Członkowie Komisji biorą udział we wszystkich odbywających się zarówno w kraju, jak i za granicą seminariach na tematy związane z bursztynem, przewodniczą pracom Światowej Rady Bursztynu oraz uczestniczą w spotkaniach Komisji Wspólnej branży bursztynowej.
Jak podkreśliła w czasie ostatniego posiedzenia Komisji jej przewodnicząca Barbara Kosmowska-Ceranowicz, niestety nie udało się powołać przy Stowarzyszeniu Laboratorium Bursztynu, ale pewną jego namiastką może być prywatna kolekcja Gabrieli Gierłowskiej wzorców do „Klasyfikacji kamieni jubilerskich z bursztynu bałtyckiego” oraz powiększająca się stale, bardzo ciekawa „Kolekcja imitacji bursztynu bałtyckiego” tej autorki. Kolekcje te są prezentowane od kilku lat na targach Amberif i Ambermart oraz wykorzystywane w kwestiach spornych, wynikających z zapotrzebowań pomiędzy sprzedawcami i kupującymi jak również w badaniach porównawczych koniecznych do identyfikacji żywic kopalnych. Podkreślano także znaczenie współpracy z Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej, gdzie na potrzeby MSB wykonywane są badania bursztynu, innych żywic i imitacji metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR-KBr. Ok. 40 badań na potrzeby Komisji wykonała także prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – zbiór krzywych IRS pozwolił na identyfikację bursztynu, innych żywic kopalnych, żywic subfosylnych i namiastek bursztynu.

Rozwiązanie Komisji
Dotychczasowe Prezydium Komisji – przewodnicząca Barbara Kosmowska-Ceranowicz, zastępczyni przewodniczącej Anna Klucznik i sekretarz Gabriela Gierłowska – nie zgłosiły chęci kandydowania do nowego prezydium. Wniosek Stanisława Jacobsona, który stwierdził, że Komisja wypełniła zadania, do których została powołana, i wniósł o samorozwiązanie, został jednogłośnie przyjęty. Zebrani rzeczoznawcy zgodzili się także z jego propozycją pozostania do dyspozycji zarządu Stowarzyszenia w zakresie, jaki ten uzna za potrzebny.
Uczestnicy spotkania zgodzili się także w kwestii zmian regulaminu ustanawiania nowych rzeczoznawców – kandydaci powinni być przyjmowani na ogólnym zebraniu wszystkich już uprawnionych rzeczoznawców, po wygłoszeniu przewidzianego regulaminem referatu, a ich przyjęcia winny być podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
Jednogłośnie uznano za nieodzowne wydanie atlasu krzywych IRS, bowiem istnieje zagrożenie, że w niedługim czasie pojawią się na rynku nowe, trudno rozpoznawalne innymi metodami falsyfikaty. Liczba wyrobów z naturalnych żywic oraz imitacji z żywic sztucznych stale rośnie i aby mieć możliwość zinterpretowania krzywej IRS, każdy rzeczoznawca powinien posiadać taki atlas.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców MSB