plzh-CNenetdelvltnorues

Taka ma być wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem jest rozwój innowacyjności gospodarki oraz wzrost konkurencyjności polskich produktów na rynku międzynarodowym. W latach 2016-2023 zostanie nim objętych 12 branż polskiej gospodarki, w tym także  jubilerska i bursztynnicza.  

Jakie środki zostaną wyasygnowane na promocję branży „Moda polska” – w ramach której oprócz branży bursztynniczej i jubilerskiej znalazła się także odzież i design – będzie wiadomo dopiero po  uzgodnieniu zakresu branżowego programu promocji, i będzie ona zależeć od liczby rynków oraz rodzaju narzędzi promocyjnych. Decyzję o połączeniu kilku pokrewnych grup produktowych oraz stworzeniu dla nich jednego programu branżowego Ministerstwo Gospodarki tłumaczy znacznie mniejszym budżetem przeznaczonym na działania promujące polską gospodarkę. „Branżowy program promocji branży ‘Moda polska’ skonstruowany zostanie w taki sposób, aby zapewnić działania promocyjne dla obu grup produktowych. Przy tworzeniu programu Ministerstwo Gospodarki będzie dążyć do przygotowania szerokiego katalogu imprez targowo-wystawienniczych, który umożliwi przedsiębiorcom swobodny dobór imprez zgodnych z ich planem eksportu” – wyjaśniła Agnieszka Buła-Kopańska, dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia MG.

Pod hasłem „Moda polska” kryją się trzy z w sumie 12 branż polskiej gospodarki, które w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2016-2023 zostaną objęte wsparciem otrzymywanym w ramach poddziałania 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand oraz poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania 3.3.2 zostaną  opracowane instrumenty umożliwiające zwiększenie aktywności wybranych sektorów MŚP na rynkach zagranicznych. Celem projektu jest upowszechnianie przekazu o innowacyjności i wysokiej jakości polskich marek produktowych z obszarów wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz kontynuowanie działań przyczyniających się do  umacniania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. W ramach projektu realizowane będą:
1. branżowe programy promocji: dla każdej z wybranych branż opracowany zostanie trzyletni program promocji obejmujący katalog różnorodnych działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców oraz działań promujących istotę branży, dla której został stworzony, oraz polską gospodarkę;
2. programy promocji na rynkach perspektywicznych: celem realizacji tych programów jest stworzenie przedsiębiorcom narzędzi do ekspansji rynków pozaunijnych, często odległych i kosztownych ale o dużym potencjale importowym;
3. duże przedsięwzięcia promocyjne o znaczeniu światowym, na których prezentowany będzie potencjał polskiej gospodarki: dla każdego z przedsięwzięcia opracowany zostanie program promocji uwzględniający zarówno działania dla przedsiębiorców, jak natury ogólnej promujące polską gospodarkę;
4. koordynacja systemu promocji polskiej gospodarki: jest to zadanie, które pozwoli na skoordynowanie działań promocyjnych realizowanych w Polsce przez różne instytucje działające na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 3.3.2 PO IR będzie przebiegać w podobnej formule co poddziałanie 6.5.1 PO IG, natomiast wsparcie finansowe na udział przedsiębiorców w działaniach promocyjnych udzielane będzie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kwestie związane z zakresem branżowego programu promocji, doborem narzędzi promocyjnych oraz rynków, na których promowana będzie branża „Moda polska” doprecyzowywane będą podczas konsultacji społecznych. Do konkursu na operatora programu dla branży jubilerskiej i bursztynniczej planuje stanąć Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski, w skład którego wchodzą – podobnie jak przy realizacji PO IG 6.5.1 i 6.5.2 w latach 2012-2015 – Międzynarodowe Targi Gdańskie (lider), Międzynarodowe Centrum Targowe, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu oraz firma S&A. Konsorcjum jako jedyne złożyło w określonym przez Ministerstwo Gospodarki czasie projekt realizacji programu wpisujący się w nową perspektywę.

„W naszym wniosku specjalizacjami branży bursztynniczej i jubilerskiej są przede wszystkim design i technologia. Konsorcjum chce je promować na nowych rynkach o dużym potencjale, m.in. w Indiach, Australii oraz w Ameryce Południowej poprzez organizowanie stoisk narodowych, na których odbywałyby się różnego rodzaju prezentacje i pokazy mody. Chcemy także położyć większy niż dotychczas nacisk na misje przyjazdowe, by kupcy i dziennikarze poznali nasze różne specjalizacje tu na miejscu – jestem przekonany, że to przyniesie korzyści całej naszej gospodarce, a zapewne i turystyce” mówi Maciej Glamowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA. Kto może uczestniczyć w programie? Zdaniem M. Glamowskiego przede wszystkim producenci i projektanci, którzy rozwijają eksport, a dzięki programowi nie tylko utrzymają, ale też stworzą nowe miejsca pracy. „Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, by ich projekty realizowane były w obszarach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami, czyli reprezentować największy potencjał innowacyjny i konkurencyjny” – zaleca Agnieszka Buła-Kopańska.