plzh-CNenetdelvltnorues

Zwoływane co trzy lata Walne Wyborcze Zebranie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników w tym roku odbyło się 13 maja. Oprócz zatwierdzenia najważniejszych uchwał, w tym bilansu i sprawozdania z prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, wybrane zostały nowe władze MSB.

Podsumowanie roku 2008

Irena Barzowskiej prowadząca księgowość MSB zaprezentowała bilans za rok 2008. Przedstawione sumy bilansowe w aktywach i pasywach zamykają się w kwocie 90.473,60 zł, MSB osiągnęło zysk w wysokości 1.518,70 zł, który zostanie wykorzystany na pokrycie straty z lat ubiegłych. MSB jest organizacją pożytku publicznego, mogącą uzyskiwać przychód z 1% podatku dochodowego zapisanego przez podatników, stąd raporty roczne muszą być prezentowane na stronie internetowej, gdzie niebawem zostaną opublikowane.

Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Mariusz Gliwiński, podkreślając duże zaangażowanie w promocję wzornictwa bursztynu 2008 roku. Do osiągnięć Stowarzyszenia w tym okresie można zaliczyć m.in. wydanie w nakładzie 1.000 egz. albumu „Top Amber – Współczesna Sztuka Bursztynnicza” autorstwa dr. hab. Sławomira Fijałkowskiego. 200 sztuk przeznaczono na promocję bursztynu i Stowarzyszenia. W 2008 roku Zarząd MSB podjął decyzję o przeznaczeniu funduszy na Nagrodę Bursztynową w konkursie Amberif Design Award oraz na zakup kilograma bursztynu dla najaktywniejszej szkoły zagranicznej biorącej w nim udział – Le Arti Orafe z Florencji, z którą nawiązano obiecujące kontakty. Zarząd pomógł w zbiórce bursztynowych bryłek dla znanej amerykańskiej projektantki Barbary Westwood, która była gościem specjalnym targów Amberif 2009, z której wykonała ona kolekcję biżuterii zdobionej bursztynem i innymi kamieniami szlachetnymi. Serdeczne podziękowania złożono na ręce członków MSB oraz firm Golden Amber oraz Wikwol za pomoc i szczodrość.

W zeszłym roku zostały podjęte kroki, by Stowarzyszenie wstąpiło do International Colored Gemstone Association, aby wprowadzić klasyfikacje bursztynu do międzynarodowego obiegu. MSB wstąpiło także do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, gdyż bursztyn staje się coraz istotniejszym produktem współczesnej turystyki. MSB aktywnie bierze udział w obradach Światowej Rady Bursztynu oraz Rady Programowej Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, targów Amberif oraz Muzeum Bursztynu. W grudniu 2008 odbyła się konferencja zatytułowana "Rola Gdańska w badaniach inkluzji bursztynowych", której MSB było sponsorem i współorganizatorem. Na tę okazję wydany został w nakładzie 1.000 egzemplarzy specjalny numer dwujęzycznego biuletynu „Bursztynisko” z materiałami z konferencji. MSB brało także udział w organizacji VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, jak co roku współorganizowało seminarium naukowe i Laboratorium Bursztynu podczas targów Amberif oraz przekazało wiele książek jako nagrody w konkursach (m.in. Szkoła na Bursztynowym Szlaku, Bursztyn w Rzemiośle, Legnicki Festiwal Srebra). W październiku MSB odpowiedziało na prośbę o pomoc w opracowaniu tekstu o bursztynie do dodatku o Polsce do największego słoweńskiego dziennika „Dnevnik”, o którą prosiła ambasada Polski w Ljubljanie (Słowenia). 11 listopada 2008 ukazał się okolicznościowy dodatek, a w nim ilustrowany zdjęciami całostronicowy tekst o bursztynie. Podobna pomoc w znalezieniu materiałów i przygotowaniu artykułów o bursztynie udzielana była wielokrotnie w ciągu całego roku.

Nowe władze Stowarzyszenia


Po dyskusji związanej ze sprawozdaniami przewodniczących Komisji Rewizyjnej Ryszarda Ulińskiego i Sądu Koleżeńskiego Aleksandra Gliwińskiego, jak również skarbnika Tadeusza Befingera oraz prezentacją ramowego programu pracy na 2009 rok przez Mariusza Gliwińskiego głosowano ich zatwierdzenie, a po nim przystąpiono do części wyborczej. Decyzją Walnego Wyborczego Zebrania Członków MSB wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. W przerwie nastąpiło ukonstytuowanie się. Wnioskami Walnego Zebrania Członków są: zobowiązanie Zarządu do wystąpienia do Izby Skarbowej o wykładnię działalności OPP Stowarzyszenia; wprowadzenie procentowego, motywacyjnego rozliczenia sprzedaży wydawnictw, reklam etc. przez pracownika biura; usprawnienie komunikacji biura MSB z członkami poprzez wprowadzenie newslettera z istotnymi informacjami oraz przeglądem najważniejszych artykułów prasy branżowej. Szczegółowy plan pracy na rok 2009 ma zostać zaprezentowany przez nowy Zarząd na najbliższym kwartalnym zebraniu. Po prezentacji aktualnych funduszy unijnych przez przedstawicieli Oliwskiej Grupy Konsultingowej zebranie zakończono.

A oto skład nowych władz MSB:

Zarząd
Mariusz Drapikowski – prezes
Ewa Rachoń – wiceprezes
Mariusz Gliwiński – wiceprezes
Tadeusz Befinger – skarbnik
Jarosław Niedzielski – zastępca skarbnika
Marek Pawłowski – sekretarz
Lech Zdrojewski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Ryszard Uliński – przewodniczący
Małgorzata Kucharska
Krzysztof Basiukiewicz
Jan Podżorski
Wojciech Kalandyk

Sąd Koleżeński

Aleksander Gliwiński – przewodniczący
Leszek Krause
Jan Rogaczewski
Eugeniusz Gowkielewicz
Michał Kosior